Kunskapsområden

Strategi

– att identifiera vägvalen, staka ut riktningen och skapa en gemensam bild av det önskvärda läget.

Inom detta område arbetar vi med alltifrån övergripande strategier för organisationen som helhet till mer specifika strategifrågor som till exempel framtagandet av e-strategier, IT-strategier, HR-strategier och kommunikationsstrategier.

Vi arbetar oftast utifrån ett interaktivt förhållningssätt, där kunden står för innehåll och viljeinriktning och Governo för analys, process och vägledning. Med utgångspunkt i nuläge, omvärld och andra förutsättningar formas ett önskat läge, som sedan preciseras i konkreta aktiviteter.

För mer info, kontakta gärna Caroline Andersson.

Styrning

– att förverkliga strategin och säkerställa att vi är på rätt väg.

Vi arbetar med olika former av styrning och på olika organisatoriska nivåer. Det kan röra komplex verksamhetsstyrning och styrsystem för en organisation som helhet, men också betydelsefulla delområden. Fokus ligger vanligen på effektivitet, kvalitet, kultur och värderingar samt IT-styrning och projektstyrning.

Uppdragen kan till exempel handla om att stödja ledningen i arbetet med att identifiera styrprinciper, relevant uppföljning och processer. Det kan också handla om att utveckla verktyg som rutiner och styrande dokument, för att organisationen ska kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig styrning.

För mer info, kontakta gärna Carin Blomberg Forest.

Organisation

– att skapa en organisation med roller och ansvar som realiserar verksamhetens mål.

Inom detta område arbetar vi med utvalda delar av en organisationsförändring eller agerar stöd genom en hel process. Arbetet innebär ofta att kartlägga roller, ansvar och befogenheter, identifiera utmaningar inför en förändring, stötta förankringsarbetet, se över organisationskulturen eller att utveckla en värdegrund.

Vi arbetar även med situationsanpassad rådgivning till beslutsfattare eller mindre grupper. Uppdragen handlar då vanligen om att stötta och vara bollplank åt ledare och medarbetare i en ny situation eller ny position eller i ett förändringsarbete.

För mer information, kontakta gärna Anders Ljung.

Förändringsledning

– att få det att hända tillsammans med våra kunder.

Genom projektledning, förändringsledning och processtöd kan vi aktivt stödja en verksamhet i ett utvecklingsarbete eller med en kravställning. Vi arbetar också med Lean-inspirerad processutveckling samt med specifika utbildningsinsatser samt facilitering av workshops och dialogmöten.

Vår roll handlar om att stödja verksamheten och därmed genomföra förflyttningen mot önskat läge utifrån uppsatta mål och tillgängliga resurser. Vårt angreppssätt är att stötta verksamheten – inte ta över ansvaret.

För mer info, kontakta gärna Caroline Andersson.

Utredning och analys

– att skapa goda beslutsunderlag samt utveckling och erfarenhetsåtervinning.

När en organisation har behov av beslutsunderlag för att initiera ett projekt eller åtgärd, få en bild av om pågående satsningar är på rätt väg eller följa upp resultat, kan Governo bistå med olika former av analysinsatser.

Med utgångspunkt i etablerade metoder och beprövad erfarenhet genomför vi analyser, utredningar, utvärderingar och uppföljningar. Vi baserar våra rekommendationer på objektiva analyser där integritet och oberoende är centrala ledord för vårt arbete.

För mer info, kontakta gärna Karin Hovlin.

 

 

Governo_strategi