Ramavtal

Kammarkollegiet

– Managementtjänster

Ramavtalet gäller utredning, ledning och verksamhetsstyrning och avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Ramavtalet kan användas av  statliga myndigheter under regeringen samt vissa andra statliga aktörer.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Kammarkollegiet

– E-förvaltningsstödjande tjänster

Ramavtalet har till syfte att underlätta för offentliga organisationer att leva upp till de mål och strategier som regeringen ställer upp avseende e-förvaltning. Ramavtalet kan användas av statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten samt majoriteten av Sveriges kommuner.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Gävle kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet avser tjänster inom organisationsutveckling. Exempel på tjänster är översyn av roller, befogenheter, organisatoriska strukturer, arbetsprocesser, kartläggningar och nulägesanalyser, olika styrmodeller, organisationskultur och effektivitetsanalyser.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Göteborgs Stad

– Management- och organisationstjänster

Governo har ramavtal med Göteborgs stads upphandlingsbolag för management- och organisationskonsulttjänster. Områden som omfattas är verksamhets- och organisationsutveckling, verksamhetsstyrning samt utvärdering och uppföljning.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Hudiksvalls kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet omfattar kommunens bolag och förvaltningar och avser tjänster inom organisationsutveckling. Exempel på tjänster är översyn av roller, befogenheter, organisatoriska strukturer, arbetsprocesser samt kartläggningar och nulägesanalyser, olika styrmodeller, organisationskultur och effektivitetsanalyser. Men också stöd vid framtagande av vision, policy, övergripande mål, strategier och handlingsplaner.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Uppdragskonsulttjänster inom IT-området

Ramavtalet kan användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Ramavtalet vänder sig till kunder som söker konsulttjänster inom bland annat verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, Geografiska Informationssystem (GIS).

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

KK-stiftelsen

– Utvärdering av program

Governo har, som underleverantör till Damvad, ramavtal avseende utvärdering av program hos Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen. KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling) är högskolornas forskningsfinansiär, med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid de nyare universiteten och högskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet.

För mer information om ramavtalet, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Norrköpings & Linköpings kommun

– Managementkonsulttjänster

Governo har ramavtal med Norrköping och Linköping kommun, som tillsammans tecknat ramavtal avseende organisationskonsulttjänster. Governos ramavtal omfattar området managementkonsulter.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Ovanåkers kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet omfattar kommunens bolag och förvaltningar och avser tjänster inom organisationsutveckling. Exempel på tjänster är översyn av roller, befogenheter, organisatoriska strukturer, arbetsprocesser samt kartläggningar och nulägesanalyser, olika styrmodeller, organisationskultur och effektivitetsanalyser. Men också stöd vid framtagande av vision, policy, övergripande mål, strategier och handlingsplaner.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Pensionsmyndigheten

– Managementkonsulttjänster

Governo har, tillsammans med Preera och Kvadrat, ramavtal med Pensionsmyndigheten avseende managementkonsulttjänster. Avtalet omfattar områdena verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, ekonomistyrning och analys.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Carin Blomberg Forest på 076-555 84 26.

Region Uppsala

– Konsulter organisation/grupp/individ

Governo har ramavtal med Landstinget i Uppsala län avseende konsulter inom organisations- och verksamhetsutveckling, område ekonomistyrning och corporate finance.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Carin Blomberg Forest på 076-555 84 26.

Region Östergörland

– Projekt- och portföljstyrning samt projektledning

Ramavtalet avser projektledare och förstudieledare. Projekten kan vara av olika omfattning och karaktär, exempelvis inom hälso- och sjukvård, förändrade arbetssätt med tekniska stöd, processframtagning och regional utveckling.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Carin Blomberg Forest på 076-555 84 26.

Skolverket

Governo har ramavtal med Skolverket inom områdena utredning och analys.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Stockholms läns landsting

– Konsulttjänster inom strategi och management

Governo har ramavtal med Stockholms läns landsting avseende konsulttjänster inom strategi och management, område processutveckling. Ramavtalet gäller för SLL:s förvaltningar, stiftelser och bolag samt Tiohundra AB, undantaget Trafikförvaltningen.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Carin Blomberg Forest på 076-555 84 26.

Stockholms stad

– Stadsledningskontoret – Management

Ramavtalet ska säkerställa tillgången på professionell kompetens och resurser som stöd i samband med alla former av organisationsutveckling och förändringsarbete inom Stockholms stad. Områden som avses är till exempel organisations-, process- och verksamhetsutveckling från analys till införande, arbete med strategiska frågeställningar inklusive förändrings-, process- och projektledning, styrning och uppföljning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet samt e-förvaltning och verksamhetsutveckling med stöd av it. Ramavtalet omfattar stadsledningskontorets olika ansvarsområden.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Stockholms stad

– Förvaltningar och bolag – Organisationskonsulter

Ramavtalet ska säkerställa tillgången på professionell kompetens och resurser som stöd i samband med alla former av organisationsutveckling och förändringsarbete inom Stockholms stad. Områden som avses är till exempel organisationsanalys, processer, digitalisering, utvärdering/bedömning, utbildning/information, projektledning, effektivisering. Ramavtalet omfattar samtliga stadsdelsförvaltningar och 5 bolag.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Socialstyrelsen

– Tjänster inom utvärdering och uppföljning

Ramavtalet avser kvalitativa undersökningar och syftar till att täcka Socialstyrelsens behov av konsulttjänster för utvärdering och uppföljning av vård- och omsorgsverksamheten under de närmaste åren.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Söderhamns kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet omfattar kommunens bolag och förvaltningar och avser tjänster inom organisationsutveckling. Exempel på tjänster är översyn av roller, befogenheter, organisatoriska strukturer, arbetsprocesser samt kartläggningar och nulägesanalyser, olika styrmodeller, organisationskultur och effektivitetsanalyser. Men också stöd vid framtagande av vision, policy, övergripande mål, strategier och handlingsplaner.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Tillväxtverket

– Utrednings- och analystjänster – Information och e-förvaltning
Ramavtalet ska säkerställa Tillväxtverkets tillgång på utrednings- och analystjänster inom flera olika områden. Governo har tecknat avtal på området Information och e-förvaltning. Detta område avser stöd till Tillväxtverket i arbetet med att förenkla för företagare att starta och driva företag. Detta involverar bland annat utveckling av företagarsajten verksamt.se och arbetet med att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Maria Adenfelt på 076-768 84 05 .