Ramavtal

Regeringskansliet

– Utredningsuppdrag – Vård och omsorg samt socialförsäkringar.

Ramavtalet gäller konsulttjänster för rådgivnings- och utredningsuppdrag inom vård och omsorg samt socialförsäkringar. Ramavtalet kan användas av Regeringskansliet och av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utlandsmyndigheterna.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Regeringskansliet

– Utredningsuppdrag – flera sakområden

Ramavtalet gäller konsulttjänster för rådgivnings- och utredningsuppdrag inom olika sakområden. För att förstärka Governos egen kompetens och erfarenhet inom främst miljö, regional tillväxt, transporter och infrastruktur samarbetar vi här med Trivector (www.trivector.se) Ramavtalet kan användas av Regeringskansliet och av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utlandsmyndigheterna.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Regeringskansliet

– Utredningsuppdrag Digitalisering i samhället

Ramavtalet gäller konsulttjänster för olika rådgivnings- och utredningsuppdrag kopplade till området digitalisering i samhället. Ramavtalet kan användas av Regeringskansliet och av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utlandsmyndigheterna.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

Socialstyrelsen

– Utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg

Ramavtalet gäller konsulttjänster avseende utvärdering och uppföljning inom området vård och omsorg.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karina Kight på 076-555 10 85.

Kammarkollegiet

– Managementtjänster

Ramavtalet gäller utredning, ledning och verksamhetsstyrning och avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Ramavtalet kan användas av statliga myndigheter under regeringen samt vissa andra statliga aktörer.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karin Hovlin på 076-555 84 27.

CSN

– IT- och managementkonsulter

Ramavtalet gäller inom områdena projektledning, verksamhetsutveckling och strategi, ledning styrning och management, arkitekt, systemutveckling och systemförvaltning, infrastruktur och närliggande områden.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Gävle kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet avser tjänster inom organisationsutveckling. Exempel på tjänster är översyn av roller, befogenheter, organisatoriska strukturer, arbetsprocesser, kartläggningar och nulägesanalyser, olika styrmodeller, organisationskultur och effektivitetsanalyser.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Rebecka Lönnroth på 070-745 68 47.

Göteborgs Stad

– Management- och organisationstjänster

Governo har ramavtal med Göteborgs stads upphandlingsbolag för management- och organisationskonsulttjänster. Områden som omfattas är verksamhets- och organisationsutveckling, verksamhetsstyrning samt utvärdering och uppföljning.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Rebecka Lönnroth på 070-745 68 47.

Norrköpings & Linköpings kommun

– Managementkonsulttjänster

Governo har ramavtal med Norrköping och Linköping kommun, som tillsammans tecknat ramavtal avseende organisationskonsulttjänster. Governos ramavtal omfattar området managementkonsulter.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Ovanåkers kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet omfattar kommunens bolag och förvaltningar och avser tjänster inom organisationsutveckling. Exempel på tjänster är översyn av roller, befogenheter, organisatoriska strukturer, arbetsprocesser samt kartläggningar och nulägesanalyser, olika styrmodeller, organisationskultur och effektivitetsanalyser. Men också stöd vid framtagande av vision, policy, övergripande mål, strategier och handlingsplaner.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Rebecka Lönnroth på 070-745 68 47.

Pensionsmyndigheten

– Managementkonsulttjänster

Governo har, tillsammans med Preera och Kvadrat, ramavtal med Pensionsmyndigheten avseende managementkonsulttjänster. Avtalet omfattar områdena verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, ekonomistyrning och analys.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Olof Junesjö på 073-691 99 46.

Region Uppsala

– Konsulter organisation/grupp/individ

Governo har ramavtal med Region Uppsala län avseende konsulter inom organisations- och verksamhetsutveckling, område ekonomistyrning och corporate finance.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karina Kight på 076-555 10 85.

Uppsala kommun

-Verksamhets- och organisationsutveckling

Ramavtalet omfattar tillhandahållande av managementkonsulter för kommunledning inom verksamhet- och organisationsutveckling. Uppdrag kan omfatta exempelvis verksamhetsutveckling och strategi, organisationsutveckling, förändringsledning, styrning och uppföljning.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karina Kight på 076-555 10 85.

Region Östergörland

– Projekt- och portföljstyrning samt projektledning

Ramavtalet avser projektledare och förstudieledare. Projekten kan vara av olika omfattning och karaktär, exempelvis inom hälso- och sjukvård, förändrade arbetssätt med tekniska stöd, processframtagning och regional utveckling.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

 

Skolverket

Governo har ramavtal med Skolverket inom områdena utredning och analys.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Olof Junesjö på 073-691 99 46.

Stockholms läns landsting

– Konsulttjänster inom strategi och management

Governo har ramavtal med Stockholms läns landsting avseende konsulttjänster inom strategi och management, område processutveckling. Ramavtalet gäller för SLL:s förvaltningar, stiftelser och bolag samt Tiohundra AB, undantaget Trafikförvaltningen.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Karina Kight på 076-555 10 85.

Örebro kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet gäller konsulttjänster inom organisationsutveckling och förändringsarbete. Avtalet gäller konsultstöd till kommunledningen inom exempelvis styrning, ledning, kultur och benchmarking.

För mer information om avtal och avrop, kontakta Karin Hovlin, tel 076-5558427

Stockholms stad

– Stadsledningskontoret – Management

Ramavtalet ska säkerställa tillgången på professionell kompetens och resurser som stöd i samband med alla former av organisationsutveckling och förändringsarbete inom Stockholms stad. Områden som avses är till exempel organisations-, process- och verksamhetsutveckling från analys till införande, arbete med strategiska frågeställningar inklusive förändrings-, process- och projektledning, styrning och uppföljning för att uppnå god internkontroll och effektiv verksamhet samt e-förvaltning och verksamhetsutveckling med stöd av it. Ramavtalet omfattar stadsledningskontorets olika ansvarsområden.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Caroline Andersson på 076-555 84 25.

Söderhamns kommun

– Organisationsutveckling

Ramavtalet omfattar kommunens bolag och förvaltningar och avser tjänster inom organisationsutveckling. Exempel på tjänster är översyn av roller, befogenheter, organisatoriska strukturer, arbetsprocesser samt kartläggningar och nulägesanalyser, olika styrmodeller, organisationskultur och effektivitetsanalyser. Men också stöd vid framtagande av vision, policy, övergripande mål, strategier och handlingsplaner.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Rebecka Lönnroth på 070-745 68 47.

Tillväxtverket

– Utrednings- och analystjänster – Information och e-förvaltning

Ramavtalet ska säkerställa Tillväxtverkets tillgång på utrednings- och analystjänster inom flera olika områden. Governo har tecknat avtal på området Information och e-förvaltning. Detta område avser stöd till Tillväxtverket i arbetet med att förenkla för företagare att starta och driva företag. Detta involverar bland annat utveckling av företagarsajten verksamt.se och arbetet med att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Maria Adenfelt på 076-768 84 05.

Vårdanalys

– Utredningsuppdrag hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg

Ramavtalet gäller konsulttjänster avseende utredning, analys och utvärdering inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg.

För mer information om avtal och avrop, kontakta gärna Johanna Stålö på 072-858 88 11