Joel Norén Krutrök

Joel Norén Krutrök är konsult på Governo och har mer än 10 års erfarenhet av digitaliserings- och e-förvaltningsprojekt i offentlig sektor, både som anställd och som konsult. Han har stor kännedom om de lagar och regler som styr offentlig informationshantering.

Joels spets är inom digitalisering och informationshantering där han är van att modellera och analysera olika offentliga verksamheters processer och informationsflöden. Som konsult har Joel agerat projektledare, workshopledare, förvaltningsledare, kravställare och/eller specialist inom bland annat dokument- och ärendehantering, processkartläggning/-analys, strategiarbete och e-arkivprojekt. Han arbetar ofta i olika förstudier, analyser och utredningsprojekt där han kartlägger ett nuläge, analyserar nuläget och formulerar åtgärdsförslag och målbild för ett tänkt nyläge. En viktig del är att genom bland annat mognadsanalyser fånga olika intressenters förändringsbenägenhet vad gäller införande av nya arbetssätt.

Joel har kartlagt verksamhetsprocesser hos flera myndigheter och analyserat dessa för att förbättra och effektivisera arbetssätt, t.ex. i samband med införande av ett nytt IT-stöd. Han har ofta arbetat i team gentemot externa kunder och fungerat som länk mellan verksamhet och IT, för att dels samla in krav, analysera mognad och behov, och sedan kommunicera krav till utförare på den tekniska sidan. I förstudier och strategiarbete på t.ex. Svenska ESF-rådet, Statens kulturråd, Skolverket och Stockholms läns landsting har Joel samlat in och sammanställt information om verksamheternas IT-system, beskrivit nuläge samt formulerat åtgärder för att dels efterleva lagkrav samt uppnå en effektiv och säker informationshantering.

Joel kommer närmast från konsultbolaget Knowit där han hade rollen som verksamhetskonsult inom e-förvaltning. Joel har också tidigare konsulterfarenhet samt flerårig anställning på statlig myndighet. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap samt en påbyggnadsutbildning inom arkivvetenskap med inriktning mot digitala arkivfrågor.

 

Mobil 070 04 24 374
SKICKA E-POST