Governo följer upp forskningssamverkan

14 december 2013

Governo har genomfört en uppföljning av det svenska deltagandet i ARTEMIS och ENIAC. Sedan år 2008 har VINNOVA ingått i offentliga partnerskap, de så kallade ”gemensamma teknikinitiativen”. Inom området informations- och kommunikationsteknik har VINNOVA deltagit som finansiär inom programmet ARTEMIS och ENIAC. Deltagarna i projekten är FoU-aktörer från stora, medelstora och små företag samt från universitet och institut och ett 100-tal svenska aktörer har deltagit sedan starten 2008. Inför en kommande sammanslagning av de två programmen såg VINNOVA behov av att följa upp och dra lärdomar av de erfarenheter och resultat som svenska deltagare har.

Governos uppföljning visar att programmen uppfattas fylla en funktion både nu och framåt och bidra till ökad konkurrenskraft för Europa, Sverige och organisationerna. I uppföljningen identifieras också ett antal frågor som VINNOVA skulle kunna överväga för att ytterligare stärka det svenska deltagandet, exempelvis hur VINNOVA kan bli en än mer aktiv part, huruvida en mer strukturerad erfarenhetsåtervinning kan utvecklas och om kunskapen om företagens erfarenheter av deltagande kan fördjupas.

Läs gärna mer och ta del av rapporten här.

För mer info, kontakta gärna Sabina Rodén.