Genomlysning av Lunds socialförvaltning

4 april 2019

Lunds socialförvaltning är i grunden en väl fungerande organisation. Det konstateras i en ny rapport om hur förvaltningens organisation och verksamhet fungerar som Governo har gjort på uppdrag av socialförvaltningen.

Även om utredningen i det stora hela ger en positiv bild av Lunds socialförvaltning, så pekar Governo även på vissa behov av att utveckla förvaltningens organisation och arbetssätt.

I mycket rör det sig om utmaningar som är generella i socialtjänsters verksamhet, som att man både måste ha en helhetssyn på brukaren och en djupgående kunskap om olika problemtyper.

I rapporten framhåller Governo att Lunds socialförvaltning har behov av att utveckla samarbetet i individärenden och att bättre ta till vara organisationens samlade kompetens.

Uppdraget har från Governos sida genomförts av våra konsulter Svante Eriksson och Anders Rånlund.

Governos rapport kan läsas här!