Digitalisering minskar krångel

8 mars 2019

Tillväxtverket släpper idag rapporten ”Kortare handläggningstider för företag i besöksnäringen”. Kortare handläggningstid medför minskat krångel och har en stärkande effekt på företagandet ute i landet.

Governo har tidigare varit involverad i arbetet kring förkortade handläggningstider och stärkande av besöksnäringen, därför ser vi positivt på att arbetet nu fördjupas ytterligare.

Governo var en del av det myndighetsövergripande programmet Serverat under åren 2015-2017. Vårt arbete fokuserade då på att ta fram nationellt enade tillstånd för restaurangföretagare. Resultatet blev en handfull tillstånd som nu används av flertalet kommuner runt om i landet. Arbetet med Serverat drivs nu vidare av SKL.

Besöksnäringen är en av Sveriges störst växande näringar med många små företag och säsongsbetonad verksamhet. Många företag bedriver verksamhet inom flera områden och berörs därför av många tillstånd och myndighetskontakter. Det är framför allt processer relaterade till byggande, evenemang och servering som upplevs som mest krångliga och tillväxthämmande.

Ta del av rapporten här: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/enkla-myndighetskontakter/effektivitet-bemotande-och-service/kortare-handlaggningsprocesser.html