Innovationsstrategi – Stockholms stad

Innovation som svar på utmaningar

Stockholms stad står, precis som många andra organisationer, inför många utmaningar t.ex. digitalisering, den demografiska utvecklingen, krav på en ekologisk och socialt hållbar utveckling, kompetensförsörjning och en ökad konkurrens med andra regioner. Ett av svaren på dessa utmaningar är ökad innovation och förnyelse i stadens verksamheter.

Ökad kunskap om hämmande och främjande faktorer för innovationsarbete

Governo fick 2014 i uppdrag att stötta Stockholms stad i att ta fram ett underlag till en innovationsstrategi. I arbetet gjorde vi en bred kartläggning av innovationsklimatet och innovationsförutsättningarna i staden idag – vad hindrar och vad främjar innovation och förnyelse? Vi utgick från Governos analysmodell för innovationsprocesser och gjorde intervjuer, enkäter, workshops, fallstudier mm. Parallellt med kartläggningen bedömde vi att det var viktigt att öka insikterna kring innovation och därför genomförde vi aktiviteter för att inspirera och bidra till ökad kunskap om innovationsarbete. Delaktighet, dialog och interaktivitet präglade våra arbetssätt.

Nu genomförs innovationsstrategin

Uppdraget resulterade i en utförlig beskrivning av nuläget och en tydlig bild av behovet och nyttan av en innovationsstrategi. Vi identifierade också ett antal viktiga teman i den kommande strategin. Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om strategin och Stockholms stad arbetar med att genomföra den och stärka hela stadens innovationskraft.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Hovlin