Behovsanalyser för att minska och förenkla företags uppgiftslämnande – Tillväxtverket

Från företagarnas perspektiv

Tillväxtverket arbetar för att fler ska starta och utveckla konkurrenskraftiga företag tex genom att utveckla insatser för att minska och förenkla företags uppgiftslämnande till offentliga aktörer. För att kunna skapa effektiva insatser är det viktigt att arbetet utgår från företagarnas upplevelser och behov. I arbetet ville Tillväxtverket få ökad kunskap och ökad förståelse för företagarnas upplevelser av uppgiftslämnande och vilka möjligheter det finns att förenkla genom digitalisering.

Hur såg behoven ut?

Governo anlitades för att genomföra två omfattande intervjustudier där företagare inom café- och restaurangbranschen och besöksnäringen i olika delar av landet deltog. Intervjuerna fokuserade på företagarnas upplevelser kopplade till uppgiftslämnandet och till kontakten med offentliga aktörer i stort. Företagarna fick ge sin bild av till exempel vilka uppgiftskrav de faktiskt kom i kontakt med, vilka av dessa som upplevdes som krångliga att förstå eller leva upp till och vilka förbättringar företagarna såg behov av kopplat till området.
Resultaten av intervjuerna analyserades av Governo tillsammans med Tillväxtverket för att på så sätt kartlägga företagarnas uttalade såväl som outtalade behov av förenklingar.

Ny kunskap och dialog

Utifrån behovsanalyserna presenterade Governo ett antal förenklingsförslag riktade till flera olika aktörer. Därefter förde Tillväxtverket med stöd av Governo en dialog med de identifierade aktörerna för att sprida resultatet och öka deras kunskap och förståelse, men också för att komplettera företagarnas bild. Den ökade kunskapen och dialogen med aktörerna är viktiga steg för att göra det enklare för företagare att driva och utveckla sina verksamheter i Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Adenfelt.