Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården – Socialstyrelsen

Följa och bidra till att utveckla regioners och landstings arbete för ett bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att följa överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården: professionsmiljarden. Överenskommelsen är en satsning som syftar till att höja kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården genom att förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens och att påverka kompetensförsörjning i positiv riktning. Governo fick i uppdrag att stötta Socialstyrelsen i detta arbete.

Fallstudier i tio regioner och landsting och samtal med fack- och yrkesprofessioner

För att få en fördjupad bild av hur regioner och landsting arbetar för ett bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården genomförde vi fallstudier i tio regioner och landsting. Även fack- och professionsorganisationer inom hälso- och sjukvårdsområdet involverades i uppdraget för att fånga deras syn på arbetet för ett bättre resursutnyttjande.

Professionsmiljarden har bidragit till engagemang, handlingskraft och arbetsglädje

Uppdraget har byggt kunskap om hur landstingen har valt att använda de medel de fått genom överenskommelsen, hur utvecklingsarbete bedrivs och vilka förutsättningar som är viktiga för att nå ett bättre resursutnyttjande.

Det pågår en stor mängd utvecklingsarbete i landstingen för att nå en ökad effektivitet och kvalitet i vården. Mycket av den utveckling som pågår beskrivs som delar i ett omfattande och långsiktigt omställningsarbete mot en effektivare vård med patientperspektiv och helhetssyn på vården.

Med utgångspunkt i fallstudierna har vi utarbetat en översiktlig beskrivning av pågående utvecklingsarbete som kan delas upp i arbete med fokus på utveckling av grundläggande förutsättningar för en effektiv vård samt arbete som har fokus på utveckling av den vård som patienten möter. Några landsting har tagit ett större grepp kring ett utvecklingsområde för att mer strategiskt använda kompetens på ett effektivt sätt eller för att mer strategiskt använda digitala lösningar och teknik på ett effektivt sätt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att professionsmiljarden har bidragit till ökad handlingskraft genom att pågående utvecklingsarbete har stärkts rent ekonomiskt, uppmärksammats och satts i ett större sammanhang. Engagemang och arbetsglädje för utvecklingsarbete anses också ha stärkts, bl.a. i de landsting där verksamhet och medarbetar har involverats i både prioritering och utvecklingsarbetets genomförande.

Vill du veta mer? Kontakta Johanna Stålö eller Karina Kight.