Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna – Stockholms stad

Självskattning för att stärka den digitala kompetensen?

Efter att ha arbetat med såväl tillgång som infrastruktur under en lång period upplevde man inom Stockholms stad att man var redo att ta nästa steg. Därför ville man undersöka möjligheterna att stärka den digitala kompetensen i staden. Som en del i detta arbet infördes ett självskattningsverktyg för digital kompetens på Utbildningsförvaltningen. Governo fick i uppdrag att undersöka hur en generell process kunde införas för hela staden.

Vad är digital kompetens?

Governo intervjuade chefer och medarbetare i staden för att kartlägga vilka behov som finns och hur dessa kan lösas. Vidare intervjuades också ledande experter på digital kompetens och självskattning som process för att analysera vad digital kompetens egentligen består i och hur man på bästa sätt stärker den. Det som trädde fram var att en självskattningsprocess inte skulle räcka som enda insats för att stärka den digitala kompetensen utan att även andra satsningar krävs.

Vägen framåt

Slutleveransen blev en rapport som beskrev de steg som rekommenderades för att stärka den digitala kompetensen i staden, bland annat att etablera en strategi för det fortsatta arbetet och att samla ansvaret för frågan. Vidare utvecklades tre olika handlingsalternativ för hur staden kan arbeta vidare med självskattning som process och en rekommendation gavs om vad som bedömdes vara den långsiktigt mest framgångsrika vägen.

Vill du veta mer? Kontakta Olof Junesjö på Governo